Vedtægter
 
§ 1.
Foreningens navn er Bogense Svømmeklub.
Foreningen blev stiftet den 16. februar 1983 og har hjemsted i Bogense, Nordfyns Kommune, Syddanmark.

§ 2.
Foreningens formål er gennem kvalificeret undervisning at fremme interessen for svømning og lignende vandaktiviteter i Nordfyns Kommune, således at medlemmerne samtidigt får fremmet den sociale kompetence.

§ 3.
1.
Foreningens urørlige formue er hvad foreningen oppebærer af indtægter, modtager ved gaver, arv eller på anden måde. Formuen anbringes i et anerkendt pengeinstitut
2. Bestyrelsen fastsætter kontingent.

§ 4.
Foreningen er medlem af Danske Gymnastik- & Idrætsforeninger (DGI), og dermed underkastet denne organisations vedtægter og love (jvf. denne forenings fællesvedtægter).

§ 5.
Som aktive medlemmer optages børn og voksne, når de vedkender sig nærværende vedtægter.
Alle medlemmer, som har betalt deres kontingent senest 30 dage før generalforsamlingen, har adgang til foreningens generalforsamling og stemmeret i.h.t. § 11 stk. 3.
Bestyrelsen kan udelukke et medlem, når den finder grund dertil, eller hvis medlemmet er i restance.

§ 6.
Foreningen ledes af en bestyrelse, der består af 5 eller 7 generalforsamlingsvalgte medlemmer, der selv konstituerer sig som
A. Formand.
B. Næstformand.
C. Kasserer.
D. Sekretær.
E. 1 eller 3 bestyrelsesmedlemmer.
Bestyrelsens 5 eller 7 medlemmer er på valg således:
A. I lige år: 4 medlemmer.
B. I ulige år: 3 medlemmer.
Formand og kasserer må ikke være på valg samtidigt. Valgperioden er 2 år.
Der vælges 2 bestyrelsessuppleanter, der i pågældende tilfælde fungerer til påfølgende generalforsamling.
På generalforsamlingen vælges 2 revisorer og 1 revisorsuppleant, der ikke samtidigt er bestyrelsesmedlemmer. De 2 revisorer og revisorsuppleanter vælges for en 2-årig periode.
Revisorerne vælges således, at der kun kan udskiftes 1 revisor hvert år.
Valgbar til bestyrelsen er ethvert medlem, der er fyldt 18 år.
Valgbar til eventuelle udvalg er ethvert medlem, der er fyldt 14 år.

§ 7.
Bestyrelsen nedsætter det antal specialudvalg, som findes påkrævet for arbejdets udførelse. Valgene sker i henhold til § 6.

§ 8.

Udvalgene fastsætter deres forretningsorden i samarbejde med bestyrelsen.

§ 9.
Foreningens medlemmer, udvalgsmedlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de af foreningen indgåede forpligtigelser, for hvilke foreningen alene hæfter med dens respektive formue.
Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtigelse over for foreningen udover kontingentforpligtigelsen.
Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

§ 10.
Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes senest i februar måned og indkaldes via hjemmesiden samt mails direkte til medlemmerne med angivelse af dagsorden med 14 dages varsel.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før.
Kun fremmødte medlemmer, der er fyldt 14 år, har stemmeret.
På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindelig stemmeflertal (over halvdelen af de fremmødte), dog kræves til ændring af disse vedtægter mindst 2/3 af de afgivne gyldige stemmer for forslaget.
Skriftlig afstemning kan efter ønske foretages.
Der føres protokol over vedtagne beslutninger.

§ 11.
På den ordinære generalforsamling behandles følgende:
1. Valg af dirigent og stemmetællere.
2. Aflæggelse af beretninger.
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
4. Indkomne forslag.
5. a. Valg af bestyrelse i henhold til § 5.
    b. Valg af suppleanter.
    c. Valg af revisorer og revisorsuppleant.
6. Eventuelt.

§ 12.
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når flertallet af bestyrelsen finder det fornødent, eller når mindst 1/4 af foreningens medlemmer stiller skriftligt krav herom med forslag til dagsorden. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter, at kravet herom er modtaget, og skal indvarsle i lighed med ordinær generalforsamling.

§ 13.
Foreningen tegnes ved underskrift af formanden, dog ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom, samt ved optagelse af lån, af den samlede bestyrelse.

§ 14.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

§ 15.
Bestyrelsesmedlemmerne har ret til at overvære udvalgsmøder, dog uden stemme- ret.

§ 16.
Vedtagelser i bestyrelsen kræver stemmer fra mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer.

§ 17.
Der føres protokol over alle vedtagne beslutninger i bestyrelsen og udvalg. Protokollen underskrives af de tilstedeværende bestyrelses- eller udvalgsmed- lemmer, senest ved næste møde.

§ 18.
Regnskabsåret er kalenderåret. Årsregnskab udarbejdes af kassereren. Revisorerne udfører løbende revision af foreningens indtægter og udgifter. Årsregnskab med revisorernes påtegninger og underskrifter og kassererens underskrift forelægges på den ordinære generalforsamling til godkendelse.

§ 19.
Foreningen kan kun opløses, når 2/3 af deltagerne i to på hinanden følgende ekstra- ordinære generalforsamlinger stemmer herfor. Ophører foreningen med at eksistere, eller udmelder foreningen sig af organisationerne, skal den til disse aflevere samtlige herfra modtagne ejendele. Udover det i
§ 2 nævnte, skal foreningens formue i tilfælde af foreningens opløsning anvendes til andet almennyttigt idrætsformål i Nordfyns Kommune. Formålet skal godkendes af kulturministeren eller en af denne udpeget myndighed. Foreningens formue skal dog være bundet i 10 år efter foreningens ophør, inden formuen overgår til andet godkendt almennyttigt idrætsformål i Nordfyns Kommune, som sørger for, at formuen anbringes i godkendt pengeinstitut, således at formuen forrentes bedst muligt.
Ingen af foreningens medlemmer, bidragsydere, gavegivere eller andre donatorer får indskudte midler retur.

 

Således vedtaget på generalforsamlingen den 15. februar 2011.